Sales&Rentals

                       Huurvoorwaarden                      

Verhuur

Vaste klanten van Soundcheck bieden wij de mogelijkheid om instrumenten te huren,                                          hier zijn wel voorwaarden aan  verbonden.

Wat U moet weten:
*Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor huurdatum te worden gemaakt
*Onder vaste klanten verstaan wij klanten die regelmatig oefenen in Muziekcentrum Soundcheck (tenminste 1 keer per maand) en met wie er nooit problemen zijn geweest in welke vorm dan ook.
*Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag (24 uur) inclusief BTW.
*De huurder dient bij aanvang van de huurperiode contant een waarborgsom te betalen van 200% van de totaalprijs van het gehuurde.
*Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren van onze apparatuur.
*Voor onze verhuur gelden een aantal spelregels waaraan iedereen moet voldoen: Het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart) en een bank- of giroafschrift of een salaris afschrift niet ouder dan 1 maand. (Waarvan de bedragen afgeplakt mogen worden, dient slechts ter adres controle)
In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan n jaar) te overleggen. Z
onder deze papieren geven wij u geen apparatuur mee!
*Als u contractant bent maar u komt de apparatuur niet zelf ophalen dient u dat vooraf aan ons te melden.
U dient zich vooraf persoonlijk te legitimeren middels paspoort of rijbewijs en een kopie van bank- of giroafschrift.
Degene die namens u komt afhalen dient zicht eveneens te legitimeren. Hij/zij dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.
Huurvoorwaarden:
1. Toepasselijkheid
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Muziekcentrum Soundcheck met huurders gesloten en betreffen de in deze voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Definities
In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 
Verhuurder
: Muziekcentrum Soundcheck te Schiedam.
                                                                                                                                  
Huurder
: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.                                                                                          
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van geluid, alsmede muziekinstrumenten of delen daarvan en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het pand van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat pand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.                     
Huurder dient de huurprijs en borgstelling contant en volledig vr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
5.Borgstelling                                                                                                                                                                                                                          
De huurder dient bij aanvang van de huurperiode contant een waarborgsom te betalen van 200% van de totaalprijs van het gehuurde.
6. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.                                                     
Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
eerder dan op de derde dag vr aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; later dan de derde dag vr aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
7. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van n of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 30 dagen.
8. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde de verhuurder vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
9. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen.
10. Werking
10a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie van verhuurder wordt geleverd.       
Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
10b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
11. In gebreke zijn en schadevergoeding
11a. De apparatuur moet door de huurder in het pand van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
                        
11b. De apparatuur moet door huurder in het pand van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs. Dit bedrag zal worden ingehouden op de waarborgsom.               
11c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 11b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
12. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
13. Verzekeringen
13a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het pand verlaat.
                      
13b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
14. Schade, verlies en diefstal
14a. Alle schade, verlies en diefstal die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan , ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade, verlies en diefstal niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
                                                                                                                                                      
14b. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.
16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
17. Inbeslagname                                                                                                                                                                                                             
De door ons geleverde apparatuur kan, bij het veroorzaken van geluidsoverlast, na nmalige waarschuwing door de politie in beslag genomen worden. De huurder dient de verhuurder dit direct te melden. De huurder is aansprakelijk voor alle financile en materile schade veroorzaakt door deze inbeslagname. Deze kosten kunnen hierbij zeer hoog oplopen! Het duurt soms maanden voordat de in beslag genomen apparatuur weer wordt vrijgegeven. Wees dus verstandig wanneer u vriendelijk verzocht wordt de apparatuur wat zachter te zetten. Zet dan ook daadwerkelijk het geluidsniveau op het door de politie aangegeven volume. Niet alleen voor even, maar definitief. Bij een tweede politiebezoek wordt meestal niet meer gewaarschuwd maar volgt direct inbeslagname van de apparatuur.
18 BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit de door huurder gehuurde apparatuur of ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
19. Anvullende bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van personeel van Muziekcentrum Soundcheck voor de installatie en/of vervoer van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige huurvoorwaarden tevens aanvullende bepalingen.
11. Geschillen
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.